Projekty unijne

Projekty unijne

Najprościej można określić inżyniera kontraktu jako instytucję obcego pochodzenia, która jest odpowiedzią na wciąż rosnące wymagania i konkretne potrzeby rynku inwestycji budowlanych. Należy podkreślić, że wbrew dosłownemu brzmieniu inżynier kontraktu  nie jest osobą, lecz zespołem specjalistów, jednostką będącą nowym uczestnikiem procesu budowlanego. Zakres zadań inżyniera kontraktu wyklucza bowiem praktycznie jednoosobowe sprawowanie tej funkcji. Pojęcie i funkcja inżyniera kontraktu nie wynika z zapisów Prawa budowlanego, ale została wprowadzona przez Międzynarodową Federację Inżynierów-Konsultantów (Fédération internationale des ingénieurs-conseils, w skrócie FIDIC). W Polsce pojęcie inżyniera kontraktu zaczęło funkcjonować w momencie przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Omawiana instytucja występuje głównie w przedsięwzięciach współfinansowanych przez Unię Europejską, zgodnie z zasadami ustalonymi przez FIDIC. Działa przede wszystkim na podstawie Prawa budowlanego, umowy z inwestorem, oraz jeżeli jest taka  wola stron o ujednolicone warunki kontraktowe FIDIC. Kontraktem zaś jest umowa, której stronami jest inwestor i wykonawca.

Podstawowym zadaniem inżyniera kontraktu jest:

  • nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonywania,
  • nadzór nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę,
  • sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur unijnych oraz dopełnienie w tym zakresie wszelkich formalności (większość projektów w ramach których zatrudniany jest inżynier kontraktu to inwestycje współfinansowane z funduszy UE).

Obecność instytucji inżyniera kontraktu to zapewnienie, że inwestycja zostanie ukończona zgodnie z wymogami kontraktu, a odpowiednio sporządzone raporty pozwolą na sprawne i rzetelne rozliczenie dotacji z Unii Europejskiej. Wymagania dotyczące zakresu zadań w przedmiocie stosowania procedur unijnych wynikają z umowy o dofinansowanie projektu. Inżynier kontraktu, wraz z wchodzącymi w jego skład inspektorami nadzoru inwestorskiego jest bowiem pierwszą instancją kontrolną w zakresie dysponowania środkami unijnymi. Zakres praw i obowiązków inżyniera kontraktu jako uczestnika procesu budowlanego powinien wynikać z Ogólnych Warunków Kontraktu FIDIC, z uwagi na precyzyjność określonych tam regulacji.
Funkcje inżyniera kontraktu sprawuje grupa która, składa się najczęściej z inżyniera-rezydenta, inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz innych specjalistów, w zależności od specyfiki projektu. Inżynier-rezydent jest koordynatorem całej inwestycji budowlanej i musi na stałe przebywać na terenie budowy i uczestniczyć we wszystkich ważnych zdarzeniach. Jeżeli inżynier-rezydent posiada też odpowiednie uprawnienia, może pełnić funkcję jednego z inspektorów nadzoru inwestorskiego. Jeżeli prowadzenie inwestycji wiąże się z obecnością nadzoru inwestorskiego, oni również wchodzą w skład instytucji- inżynier kontraktu.